Hindamise korraldus(1) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega "nõrk".

(2) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega "puudulik" või "nõrk" või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

(3) Õpetaja ei sea kokkuvõtva hindamise perioodist lühemaid ajalisi piiranguid õpilase soovile järele vastata või sooritada järeltöö. Õpetaja ei arvesta hindamisel asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.

(4) Kokkuvõtvalt hinnatakse trimestrihindega. Ühe nädalatunniga aineid on õpetajal õigus hinnata ka poolaastahindega. Trimestri- või poolaastahinded koondatakse aastahinneteks.

(5) 1.–6. klassis kasutatakse loov- ja oskusainetes (kunstiõpetuses, käsitöös ja kodunduses, tehnoloogiaõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, informaatikas ja tähetunnis) ja õppesuunda kujundavates valikainetes mitteeristavat hindamist "arvestatud" ("A") ja "mittearvestatud" ("MA").

(6) 1.–6. klassi väikeklassis ja õpiraskustega õpilaste klassis võib õpetaja kasutada kõigis õppeainetes kujundava hindamise põhimõtteid. Õpetaja annab suulist ja kirjalikku tagasisidet, tunnustades edusamme ning juhtides tähelepanu vajakajäämistele.

(7) Punktides (5) ja (6) nimetamata klassides ja ainetes kasutatakse viiepallist hindesüsteemi põhikooli riikliku õppekava §-s 21 kirjeldatud tähenduses.

(8) Kokkuvõttev hindamine ja järgmisse klassi üleviimine toimuvad põhikooli riikliku õppekava § 22 kohaselt, põhikooli lõpetamine § 23 kohaselt.

============

Head õppeedukust tunnustatakse autahvlile kandmise ja õppenõukogu kiitusega.

Autahvel
1.–2.kl: trimestri- ja aastahinded ainult viied, käitumine/hoolsus "väga hea";
3.–9.kl: trimestri- ja aastahinnete keskmine 4,5 või kõrgem, käitumine/hoolsus vähemalt "hea".

Õppenõukogu kiitus
1.–2.kl: trimestri- ja aastahinded ainult neljad ja viied, käitumine/hoolsus vähemalt "hea";
3.–9.kl: trimestri- ja aastahinded neljad ja viied, keskmine hinne 4–4,5; käitumine/hoolsus vähemalt "hea".

 

(1) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega "nõrk".

(2) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega "puudulik" või "nõrk" või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

(3) Õpetaja ei sea kokkuvõtva hindamise perioodist lühemaid ajalisi piiranguid õpilase soovile järele vastata või sooritada järeltöö. Õpetaja ei arvesta hindamisel asjaoluga, et hinne on saadud järelevastamise või järeltöö kaudu. Järelevastamine või järeltöö asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise või järeltöö käigus saadud hinne on eelmisest tulemusest parem.


(4) Kokkuvõtvalt hinnatakse trimestrihindega. Ühe nädalatunniga aineid on õpetajal õigus hinnata ka poolaastahindega. Trimestri- või poolaastahinded koondatakse aastahinneteks.

(5) 1.–6. klassis kasutatakse loov- ja oskusainetes (kunstiõpetuses, käsitöös ja kodunduses, tehnoloogiaõpetuses, muusikas, kehalises kasvatuses, informaatikas ja tähetunnis) ja õppesuunda kujundavates valikainetes mitteeristavat hindamist "arvestatud" ("A") ja "mittearvestatud" ("MA").

(6) 1.–6. klassi väikeklassis ja õpiraskustega õpilaste klassis võib õpetaja kasutada kõigis õppeainetes kujundava hindamise põhimõtteid. Õpetaja annab suulist ja kirjalikku tagasisidet, tunnustades edusamme ning juhtides tähelepanu vajakajäämistele.

(7) Punktides (5) ja (6) nimetamata klassides ja ainetes kasutatakse viiepallist hindesüsteemi põhikooli riikliku õppekava §-s 21 kirjeldatud tähenduses.

(8) Kokkuvõttev hindamine ja järgmisse klassi üleviimine toimuvad põhikooli riikliku õppekava § 22 kohaselt, põhikooli lõpetamine § 23 kohaselt.

============

Head õppeedukust tunnustatakse autahvlile kandmise ja õppenõukogu kiitusega.

Autahvel
1.–2.kl: trimestri- ja aastahinded ainult viied, käitumine/hoolsus "väga hea";
3.–9.kl: trimestri- ja aastahinnete keskmine 4,5 või kõrgem, käitumine/hoolsus vähemalt "hea".

Õppenõukogu kiitus
1.–2.kl: trimestri- ja aastahinded ainult neljad ja viied, käitumine/hoolsus vähemalt "hea";
3.–9.kl: trimestri- ja aastahinded neljad ja viied, keskmine hinne 4–4,5; käitumine/hoolsus vähemalt "hea".