Üleminekueksamite korraldus(1) Eksamite tegemise eesmärgiks on:
1) kokkuvõtva pildi tekitamine ja seoste kinnistamine antud aines antud aastal;
2) eksamiteks ettevalmistumise õpetamine ja harjutamine;
3) erinevate eksamineerimisvormidega harjumine.

(2) Eksamite arvu ja ained määrab kooli direktsioon koos ainekomisjonide esimeestega kindlaks iga õppeaasta septembrikuus.

(3) Eksamitele lubatakse kõik vastava klassi nimekirjas olevad õpilased.

(4) Eksamitest vabastatakse õpilased, kes:
1) on vastavas aines kõik trimestrihinded saanud hindeks “5” või “5-“ – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
2) on edukalt esinenud maakonna või vabariiklikel aineolümpiaadidel – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
3) kuuluvad õpilasteaduse TOP 10sse (vabastatud kõikidest eksamitest) – vabastuse direktsioonile esitab õppejuht.

(5) Vabastuse positiivseks otsuseks peavad vastavate ainete aastahinded olema vähemalt ”head”.

(6) Õpilase eksamiperioodi võidakse direktsiooni otsusega pikendada:
1) haiguse tõttu arstikirja alusel;
2) osavõtu korral vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning olümpiaadidest vastava taotluskirja alusel.

(7) Kooli direktori poolt kinnitatud eksamiplaan pannakse välja vähemalt kaks nädalat enne eksamite algust. Plaani koostamisel tuleb arvestada, et:
1) ühel päeval võib õpilasel olla vaid üks eksam;
2) vaheaeg üleminekueksamite vahel ei või olla alla kahe päeva.

(8) Eksamite läbiviimiseks moodustab õppejuht 2-liikmelised komisjonid.

(9) Eksami vormi – suuline või kirjalik – määrab aineõpetaja ning teatab selle õpilastele ja õppejuhile 1. oktoobriks.

(10) Eksamiks vajalikud materjalid koostab aineõpetaja ja teatab need õpilastele hiljemalt kolmanda trimestri alguseks ning esitab õppejuhile kinnitamiseks 1. maiks.

(11) Eksami tulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt.

(12) Eksamihinnet arvestatakse kokkuvõtva hindena.

(1) Eksamite tegemise eesmärgiks on:
1) kokkuvõtva pildi tekitamine ja seoste kinnistamine antud aines antud aastal;
2) eksamiteks ettevalmistumise õpetamine ja harjutamine;
3) erinevate eksamineerimisvormidega harjumine.

(2) Eksamite arvu ja ained määrab kooli direktsioon koos ainekomisjonide esimeestega kindlaks iga õppeaasta septembrikuus.

(3) Eksamitele lubatakse kõik vastava klassi nimekirjas olevad õpilased.

(4) Eksamitest vabastatakse õpilased, kes:
1) on vastavas aines kõik trimestrihinded saanud hindeks “5” või “5-“ – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
2) on edukalt esinenud maakonna või vabariiklikel aineolümpiaadidel – ettepaneku direktsioonile vabastamise kohta vastava aine eksamist teeb aineõpetaja;
3) kuuluvad õpilasteaduse TOP 10sse (vabastatud kõikidest eksamitest) – vabastuse direktsioonile esitab õppejuht.(5) Vabastuse positiivseks otsuseks peavad vastavate ainete aastahinded olema vähemalt ”head”.

(6) Õpilase eksamiperioodi võidakse direktsiooni otsusega pikendada:
1) haiguse tõttu arstikirja alusel;
2) osavõtu korral vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning olümpiaadidest vastava taotluskirja alusel.

(7) Kooli direktori poolt kinnitatud eksamiplaan pannakse välja vähemalt kaks nädalat enne eksamite algust. Plaani koostamisel tuleb arvestada, et:
1) ühel päeval võib õpilasel olla vaid üks eksam;
2) vaheaeg üleminekueksamite vahel ei või olla alla kahe päeva.

(8) Eksamite läbiviimiseks moodustab õppejuht 2-liikmelised komisjonid.

(9) Eksami vormi – suuline või kirjalik – määrab aineõpetaja ning teatab selle õpilastele ja õppejuhile 1. oktoobriks.

(10) Eksamiks vajalikud materjalid koostab aineõpetaja ja teatab need õpilastele hiljemalt kolmanda trimestri alguseks ning esitab õppejuhile kinnitamiseks 1. maiks.

(11) Eksami tulemused protokollitakse vastava vormi kohaselt.

(12) Eksamihinnet arvestatakse kokkuvõtva hindena.